ББШ-1 ангийн Сээр нуруугүй амьтан судлал хичээлийн бие даах ажил

ББШ -1 ангийн сээр нуруугүй амьтан судлал

хичээлийн бие даалтын сэдэв (II улирал)

 1. Амьтны ертөнцийн ангилал зүй
 2. Сээрнуруугүйтний экологи, амьдрах орчин
 3. Сээр нуруугүйтний  эволюци
 4. Сээрнуруугүйтний газар зүйн тархац
 5. Сээр нуруугүйтний ач холбогдол
 6. Сээр нуруугүйтний хор холбогдол
 7. МУ –н улаан номд орсон сээр нуруугүйтэн
 8. Хүнд өвчин үүсгэгчид
 9. Эктопаразит
 10. Эндопаразит
 11. Паразит ба эзэн
 12. Шавьжийг лабораторийн нөхцөлд өсгөвөрлөх
 13. Амьтны аймагт паразитын үзэгдэл дэлгэрсэн нь
 14. ХАА-н хортон шавж
 15. Ойн хортон
 16. Бэлчээрийн хортон
 17. Ургамал идэшт шавж (цох)
 18. Холимог идэшт шавж (цох)
 19. Махан идэшт шавж (цох)
 20. Дээд хавч
 21. Доод хавч
 22. Монгол орны хавч хэлбэртэн
 23. Хавч хэлбэртний ангийн газарзүйн тархац, ач холбогдол
 24. Аалз хэлбэртний анги
 25. Хачиг- Acarina
 26. Олон хөлтний анги
 27. Монгол орны шавж
 28. Сөнсгөлж – Ephemeroptera (өдөрч, мөргөөлж)
 29. Соно – Odonota
 30. Жоом – Blattoptera
 31. Хаварч - Plecoptera
 32. Хоовгон – Trichoptera
 33. Шулуун далавчтан – Orthoptera
 34. Бөөс (ширх) – Anoplura
 35. Ижил далавчтан – Homoptera (цекат)
 36. Хагас хатуу далавчтан – Heteroptera
 37. Хатуу далавчтан – Coleoptera
 38. Хайрсан далавчтан – Lepidoptera
 39. Хальсан далавчтан – Hymenoptera
 40. Нохой бөөс (бүүрэг) – Aphaniptera
 41. Хос далавчтан – Diptera
 42. Торон далавчтан – Neuroptera
 43. Амьтны аймгийн ангилалын нэгжүүдийн зүйлийн тоо
 44. Амьтны аймгийн ангилалын дээд нэгжүүдийг тодорхойлох түлхүүр

Бие даалтад тавигдах шаардлага: Бие даалт нь тодорхой нэг сэдвээр  онолын болон практик  судалгааны үр дүнг бичгээр илэрхийлсэн бүтээл юм. Реферат нь дараах шаардлагыг хангасан байх:

  ·         Рефератын сэдвийг товч үндэслэсэн байх

·         Рефератын тулгуур ухагдахууны утга санааг тодорхой болгосон байх

·         Рефератын сэдвээр онолын гол ном зохиолуудыг судалж эдгээрт дүн шинжилгээ хийсэн байх

·         Ишлэл зүүлтийг зөв хийсэн байх

·         Рефератад авч хэлэлцэж буй асуудал сургалтын практикт ямар байгаа талаар судалгаа хийж, үр дүнд нь боловсруулалт хийсэн байх

·         Шаардлагтай зургийг ашиглан тайлбар хийсэн байх

·         Судалгааны үр дүнг схем, диаграмм зэргээр үзүүлсэн байх

·         Рефератын эцэст бүрэн дүгнэлт хийсэн байх

·         Рефератын сэдэв болон агуулга хоорондоо тохирч байх

·         Рефератад ашигласан ном зүйг зөв хийсэн байх

·         Судалгааны материалыг хавсаргасан байх

·         Реферат нь хэмжээний хувьд 8-12 хуудас байх гэх мэт.

·         Бие даалтын сэдвийг өөрийн болгож багшид хамгаалж тооцуулахад бэлэн болгох

Хэрэглэх ном:

 • 1. Дашдорж А., 1970, “Усны амьтан тодорхойлох түлхүүр” УБ.
 • 2. Цэндсүрэн А., нар., 1979, “Монгол орны шавьж” УБ.
 • 3. “БНМАУ ын амьтны аймаг. Шавьжийн анги”. 1-р боть. Ред. А.Цэндсүрэн УБ. 1987
 • 4. “БНМАУ –ын шавьж тодорхойлох бичиг” I, II. УБ. 1988. 1990
 • Монголын шавж тодорхойлох товч бичиг II ботийн 2-р хэсэг. УБ. 2008
 • 5. Данзан Г.нар., 1989, “Амьтан судлал” I., УБ.
 • 6. Цэндээхүү нар. 1989., “Биологийн хээрийн дадлага”. УБ.
 • 7. Шуровенков Б.Г., Л.Чогсомжав, 1981., “ХАА – н энтомологи ба фитопалоги” УБ.
 • 8. Данзан Г. 2000., “Паразит судлалын үндэс”. УБ.
 • 9. Гүрбадам А., 1997, “Хүний шимэгчид” УБ.
 • 10. Жанцантомбоо Х. 2003. Монгол орны ойн гол хортон шавьж. УБ.
 • 11. Чулуунжав Ч. 2010. Монгол орны бэлчээр ХАА-н таримал ургамлын хорлогч шавьж. УБ.
 • 12. Hickman & Kats. 2003. Laboratory studies in animal diversity, third edition New York.
 • 13. Hickman & Kats. 2006. Laboratory studies in integrated principles of zoology, thirteenth edition New York.

Хэрэглэгдэхүүн: Англи- Монгол, Орос-Монгол толь бичиг (мэргэжлийн болон нийтлэг, электрон), лабораторийн ажлын дэвтэр, зургийн дэвтэр, зөөлөн балын харандаа, шугам

Жич: Оюутан бие даалтын дээрх сэдвээс сонгон улиралд нэг удаа бичих бөгөөд, ангидаа сэдэв давхардуулалгүй холбогдох ном зохиол, эх үүсвэрийг ашиглан, агуулгыг бүрэн дүүрэн гаргаж, дүгнэлт болон ашигласан материал зэргийг гаргацтай цэвэр бичин хэвлэх буюу ariunbold@msue.edu.mn хаягаар илгээн хугацаанд нь багшид хураалгана. Уг бие даалтын үнэлгээг лабораторийн хичээл дээр үзсэн амьтдын биеийн бүтэц тэдгээрийг судлах таньж тодорхойлох арга зүйн товч тэмдэглэл, хичээлийн цагт амжаагүй ажлыг нөхөж хийсэн байдал, орчуулга, зураг болон амьтныг таньж тодорхойлох чадвар, хичээлийн идэвхи оролцоо зэрэгт харьцуулж B үнэлгээг гаргана.  Тухайн бие даах ажлын сэдвийг оюутан бүр дараа долоо хоногийн тухайн цаг дээр тооцуулна. Үнэлгээг 0-100 балын стандарт тэмдэглэгээг ашиглана.

Бие даалт хурааж авах хугацаа: Гуравдугаар сарын 23

Үнэлэх журам:  Үнэлгээ: Р=1a+3b+2c+4d:100 *кр

a-ирц, b-бие даалт+лаб+идэвхи, c-явцын шалгалт, d- улирлын шалгалт

 

Эволюцийн онол хичээлийн бие даах ажлын сэдэв

Эволюцийн онол хичээлийн бие даалт

 1. Эволюцийн онолын Ч.Дарвины өмнөх үе (Ideas of evolution before Darwin)
 2. Ч.Дарвины эволюцийн сургаал (Darwin’s theory of evolution)
 3. Ч.Дарвины эволюцийн сургаалийн үндсэн заалт
 4. Эволюцийн онолын Ч.Дарвины дараах үе
 5. Дарвины сургаалын сул тал (weakness of Darwinism)
 6. Эволюцийн талаарх үзэл баримтлал, ойлголт (theories of evolution)
 7. Ж.Б.Ламаркийн эволюцийн сургаал (Lamarck’s theory of evolution or Lamarckism, Lamarck’s propositions)
 8. К.Линнейн сургаал, ангилал зүй, ач холбогдол
 9. Микроэволюци (Microevolution)
 10. Эволюцийн үндсэн чиглэл (дэвшил, буурал)
 11. Эволюцийн гол замууд
 12. Эволюцийн баталгаа (Evidence of evolution)
 13. Зүйл, зүйлийн үүсэл (Speciation, species concept)
 14. Биологийн зүйл, зүйлийн доторхи вариаци, бүтэц (Biological species concept)
 15. Эволюцийн хүчин зүйл хүний популяцид нөлөөлөх нь
 16. Хүний үүсэл
 17. Генетик ба эволюцийн онол (Population genetics and Evolution)
 18. Адаптаци (Adaptation)
 19. Хөвчтөн амьтны үүсэл, түүхэн хөгжил (evolution of Vertebrates, Hypothetical)
 20. Түүхэн хувьсах хөгжлийн онолд авгалдай хөвчтөний холбогдол
 21. Сээр нуруутаны үүсэл, түүхэн хөгжил
 22. Дугариг амтан, загасны үүсэл
 23. Хоёр нутагтны үүсэл
 24. Мөлхөгчдийн үүсэл
 25. Шувууны үүсэл
 26. Хөхтний үүсэл, хөгжил
 27. Монгол орны хөхтөн амьтны аймаг бүрэлдсэн нь
 28. Гэрийн тэжээмэл амьтдын үүсэл
 29. Эволюцийн урьдчилсан нөхцөл
 30. Эволюцийн хөдөлгөгч хүч
 31. Амьдралын үүсэл, хөгжил (Origin and evolution of life)
 32. Дэлхий дээр амьдрал хөгжсөн нь
 33. Дэлхийн үүсэл (origin of earth)
 34. Макроэволюци, түүний зүй тогтол (Macroevolution)
 35. Биосферийн эволюци
 36. Нэг эстний эволюци
 37. Олон эстний эволюци
 38. Популяци эволюцийн энгийн нэгж болох нь
 39. Популяцийн тооны хэлбэлзэл
 40. Эволюцийн морфологийн зүй тогтол
 41. Түүхэн хөгжилд эрхтний хувьсах замууд
 42. Зориудын шалгарал ба мал аж ахуй
 43. Бэлчээрийн мал аж ахуй ба байгалийн шалгарал
 44. Удамших ба хувьсах чанар
 45. Амьтны аймгийн эволюци хөгжил
 46. Ургамлын аймгийн эволюци хөгжил (Evolution of plants)
 47. Зориудын шалгарал (Artificial selection)
 48. Байгалийн шалгарал (Natural selection)
 49. Амьдралын төлөөний тэмцэл
 50. Биологийн дэвшлийн зам
 51. Биогенетикийн хууль
 52. Филоэмбриогенезийн тухай А.Н.Северцовын сургааль
 53. Эволюцийн сургаалийн онол практикийн ач холбогдол
 54. Зөн билэг
 55. Мөхөл
 56. Харди-Вайнбергийн хууль (Hardy-Weinberg Equilibrium (theorem) principle)
 57. Эрлийзжүүлэг
 58. Газар зүйн тархалт, биогеографийн баталгаа (Evidence from Biogeography)
 59. Эволюцийн синтетик онол
 60. Эволюцийн онолын судалгаа
 61. Коэволюци,Метафизик, Преформизм, Эпигенез, Трансформизм, Корреляци г.м.

Жич: Бие даалтыг бичихдээ ангидаа сэдэв давхардуулалгүй холбогдох ном зохиол, эх үүсвэрийг ашиглан, агуулгыг бүрэн дүүрэн гаргаж, дүгнэлт болон ашигласан материал зэргийг гаргацтай цэвэр бичин хэвлэх буюу ariunbold@msue.edu.mn хаягаар илгээн хугацаанд нь багшид шалгуулна. Уг бие даалтын үнэлгээг семинарийн хичээл дээр үзсэн сэдвийн товч тэмдэглэл, орчуулга болон хичээлийн идэвхи оролцоо зэрэгт харьцуулж B үнэлгээг гаргана. 

Холбогдох ном сурах бичиг:

 1. Бердников В.А. Основные факторы макроэволюции. Новосибирск., 1990.
 2. Блякера Л.Я. История биологии с древнейших времен до начала XX века. М., 1975.
 3. Блякера Л.Я. История биологии с начала XX века до наших дней. М., 1976.
 4. Дарвин Ч. Зүйлийн үүсэл. УБ., 1978.
 5. Ганболд М., Эволюцийн сургаал. УБ., 2003.
 6. Гомбобаатар С., Д.Сумьяа. Микроэволюци. УБ., 2002.
 7. Георгиевский А.В. Дарвинизм. М., 1985.
 8. Грант В. Видообразования. М., 1990.
 9. Даваа Н. Хөвчтөн амьтны түүхэн хөгжлийн тойм. УБ., 1967.
 10. Кэмп Б., Армс К. Введение в биологии. М., 1988.
 11. Майэр Э. Превод с англ. Популяции, виды и эволюция. М., 1974.
 12. Солдбиг О., Д.Солдбиг. Популяционная биология и эволюция. 1982.
 13. Шагдарсүрэн О. Бэлчээрийн мал аж ахуй ба онолын биологийн зарим асуудал. УБ., 1980.
 14. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1981.
 15. Stephen C. Stearns, Rolf F. Hoekstra. 2000. Evolution an introduction, Oxford.
 16. Freeman S. and J.C.Herron. 2004. Evolutionary Analysis. 3rd edition. Prentice Hall Upper Saddle River. NJ.
 17. Futuyma D.J. 2005 Evolution. Sinauer Assaciates. Sunderland, MA.
 18. Ridley M. 2004. Evolution. 3rd edition. Blackwell Publishing. Oxford. UK
 19. Rose M. R. and L.D.Mueller 2005. Evolution and ecology of the organism. Benjamin Cummings, San Francisco. CA.
 20. Strickberger M. W. 1996. Evolution. 2rd edition Jones and Bartlett Publishers, London. UK.
 21. http://www.pbs.org/wgbh/evolution/educators
 22. http://www.usd.edu/esci/exams/biospher.html
 23. http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/

 

 

(Нийт: 2)